VOP ČKŽ

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné podmínky pro servery provozované společností Česká komora živnostníků s.r.o (Dále jen "Podmínky") upravují práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů Serverů při poskytování a využívání Služeb na Serverech.
 2. Poskytovatelem Služeb na Serverech je společnost Česká komora živnostníků s.r.o, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, IČO: 02058928, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 337559/MSPH , (dále jen "Provozovatel"), pokud Podmínky nestanoví jinak. Adresa elektronické pošty: ckz@ceskakomora.cz.
 3. Serverem jsou všechny veřejné weby, dostupné přes domény, jejichž držitelem je Provozovatel nebo třetí osoba na základě zvláštního vztahu s Provozovatelem ve smyslu čl. IX Podmínek (dále jen "Třetí osoba") a jejichž prostřednictvím Provozovatel nebo Třetí osoba poskytuje uživatelům služby (dále jen "Server" nebo "Servery").
 4. Služby poskytované Provozovatelem nebo Třetí osobou na jednotlivých Serverech představují zejména vyhledávání, zpracování, shromažďování, uchovávání a přenos dat, přičemž jsou jednotlivým uživatelům poskytovány bezplatně, a to na komerční i nekomerční účely, pokud není dále v těchto Podmínkách nebo ve zvláštních podmínkách každého Serveru uvedeno jinak (dále jen "Služba" nebo "Služby").
 5. Uživatelem serverů je každá fyzická nebo právnická osoba, která vstupuje na jakýkoliv Server Provozovatele a využívá Služby poskytované Provozovatelem nebo Třetí osobou na Serveru (dále jen "Uživatel" nebo "Uživatelé"); využívání Služeb není podmíněno registrací, pokud Podmínky nebo zvláštní podmínky každého Serveru neurčí jinak.

II. Základní podmínky využívání Služeb

 1. Využíváním Služeb poskytovaných Provozovatelem Uživatel souhlasí s těmito Podmínkami. Uživatelé, kteří nesouhlasí s těmito Podmínkami, nesmějí využívat Služby poskytované Provozovatelem, na které se vztahují tyto Podmínky.
 2. Služby Provozovatele jsou ze strany Uživatelů využívány na vlastní riziko, čímž Uživatelé berou na vědomí, že mohou být při těchto Službách vystaveni různým obsahům, které mohou být pro některé Uživatele nevhodné.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo propojení Serverů, kterých je majitelem nebo ke kterým má jiná práva.

III. Ochrana osobních údajů a soukromí uživatelů

 1. Provozovatel zpracovává údaje Uživatele za účelem poskytování Služeb Uživateli (zaměření Služeb Provozovatele je různorodé a podléhá změnám, např. Portál ceskakomora.cz je vstupní brána ke všem portálům Provozovatele a slouží zejména pro informační účely. Za účelem poskytování Služeb Uživateli budou v nezbytném rozsahu zpracovány údaje uvedené Uživatelům při registraci zvýhodněného zápisu. Pokud Uživatel nesouhlasí s poskytnutím svých údajů za tímto účelem, objektivně a technicky není ani možné poskytnutí Služeb Provozovatelem nebo Třetí osobou. Tento rozsah údajů je Provozovatel zároveň oprávněn zpracovat i v případě ochrany svých práv v případném sporu s Uživatelem jako i v případě, že mu poskytnutí údajů ukládá zákon.
 2. Údaje o Uživatelích použije Provozovatel výlučně v mezích a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen: "nařízení GDPR") a ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon o ochraně osobních údajů") a těchto Podmínek. Provozovatel uchovává údaje, a to např. název společnosti, IČO, emailovou adresu Uživatele, který je právnickou osobou, nebo fyzickou osobou – podnikatelem.
 3. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití údajů, zveřejněných na Serverech. Dle čl. 14 nařízení GRPR se nařízení GDPR nevztahuje na zpracování dat týkajících se právnických osob a fyzických osob podnikatelů, včetně jména, právní formy nebo kontaktních údajů právnických nebo fyzických osob podnikatelů.
 4. Uživatel, jehož údaje jsou zpracovávány Provozovatelem, má právo od Provozovatele požadovat přístup k údajům, které se ho týkají, jakož i právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování těchto údajů. Provozovatel může požadovat poplatek dle platného ceníku služeb zohledňující administrativní náklady na poskytnutí informací nebo odmítnout jednat na základě žádosti.

IV. Registrace základního a zvýhodněného zápisu

 1. Využívání Služeb Serverů není podmíněno registrací v systému Serverů Provozovatele, pokud tyto Podmínky nestanoví jinak. Uživatel, který byl zaregistrován Provozovatelem, se stává Registrovaným Uživatelem. Provozovatel, zřídí každému Registrovanému Uživateli zápis na doméně ceskakomora.cz v oddíle „Databáze ČKŽ“ (dále jen "Zápis"). IČO slouží jako unikátní identifikátor každého Registrovaného Uživatele. Provozovatel je oprávněn z důvodu ochrany Služby a z důvodu verifikace Uživatele požadovat telefonní číslo nebo e-mailovou adresu Registrovaného Uživatele (dále také jako "Ověřovací prvek").
 2. Provozovatel provádí registraci Základního Zápisu pouze z veřejně dostupných zdrojů. Základní Zápis obsahuje pouze název a IČO Registrovaného Uživatele.
 3. Zvýhodněný zápis představuje zvýraznění Zápisu Registrovaného Uživatele v rámci Služeb a dále možnost rozšíření informací zveřejněných o Registrovaném Uživateli zejména kontaktní údaje a údaje o činnosti Registrovaného Uživatele. Poskytovatel se zavazuje zřídit Zvýhodněný Zápis na základě smlouvy s Registrovaným Uživatelem (dále jen „Smlouva o Zvýhodněném Zápisu“).
 4. Registrovaný uživatel se na základě Smlouvy o Zvýhodněném Zápisu zavazuje uhradit Poskytovateli za provedení Zvýhodněného Zápisu nevratnou částku uvedenou v Potvrzení o zápisu do katalogu České komory Živnostníků (dále jen „Náklady na zápis“). Zaplacením Nákladů na zápis je mezi Poskytovatelem a Registrovaným Uživatelem Smlouva o Zvýhodněném Zápisu uzavřena. Za zaplacení se považuje připsání částky odpovídající Nákladům na zápis na bankovní účet Poskytovatele. Při předčasném ukončení Smlouvy o Zvýhodněném Zápisu z důvodu žádosti Uživatele nebo z důvodů uvedených v čl. V. odst. 1 Podmínek, nemá Uživatel právo na vrácení poměrné části Nákladů na zápis.
 5. Poskytovatel se zavazuje zřídit Zvýhodněný Zápis do 90 dnů ode dne uzavření Smlouvy o zvýhodněném zápisu. Zvýhodněný zápis se zřizuje na dobu určitou v délce 1 roku ode dne zřízení Zvýhodněného Zápisu.
 6. V případě, že Registrovaný Uživatel nedoručí písemně Poskytovateli nejméně 30 kalendářních dnů před uplynutím doby, na kterou byl Zvýhodněný Zápis zřízen, oznámení, kterým projeví svou vůli nepokračovat ve zvýhodněném zápisu, prodlužuje se doba trvání Zvýhodněného Zápisu o další rok za stejných podmínek sjednaných při první registraci. Registrovaný Uživatel je zejména povinen opětovně uhradit Náklady na zápis. Náklady na zápis za navazující období se Registrovaný uživatel zavazuje uhradit na základě faktury vystavené Poskytovatelem.
 7. V případě, že Registrovaný uživatel uhradí Poskytovateli částku, nebo částky přesahující Náklady na zápis (dále jen „Přeplatek“), prodlužuje se doba trvání Zvýhodněného Zápisu o další rok, případně o roky následujicí v závislosti na výši Přeplatku, za stejných podmínek sjednaných při první registraci. Přeplatek bude v takovém případě odečten z Nákladů na zápis za navazující či další období a zohledněn ve faktuře dle předchozího odstavce.
 8. Registrovaný uživatel má možnost využívat prémiovou službu (dále jen „VIP zóna“), která spočívá ve zveřejnění Zvýhodněného zápisu na hlavní stránce databáze Provozovatele v sekci VIP zóna. Registrovaný uživatel VIP zóny se zavazuje hradit částku odpovídající Nákladům na zápis měsíčně (dále jen „Úhrada VIP zóny“). Úhrada VIP zóny je splatná vždy posledního dne v měsíci, za který je placena. V případě nezaplacení Úhrady VIP zóny je provozovatel oprávněn neprodleně ukončit Registrovanému uživatel VIP zóny poskytování VIP zóny.

V. Zrušení registrace zápisu

 1. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel může Zápis kdykoliv v souladu s těmito Podmínkami zrušit, a to i bez předchozího upozornění. Provozovatel tak může učinit na základě:
  • porušení zákonů a právních norem ČR a Evropské unie Uživatelem;
  • porušení těchto Podmínek nebo Zvláštních podmínek Uživatelem;
  • na vlastní žádost Uživatele kontaktováním Provozovatele;
  • z důvodu poškozování Provozovatele nebo jiného Uživatele;
  • neuvedení pravdivých údajů o Uživateli.
 2. Provozovatel má právo kdykoliv zrušit registraci Základního Zápisu bez uvedení důvodu.
 3. Provozovatel udržuje po zrušení Zápisu informace zadané Uživatelem na Serveru po dobu potřebnou na výmaz informací ze Serveru vyplývající z technického nastavení fungování procesu odstraňování údajů po zrušení Zápisu.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv odepřít nebo omezit Uživateli přístup na Servery, a to hlavně z důvodu poškozování Poskytovatele, jiného Uživatele nebo porušení Podmínek.
 5. V případě, že Uživatel požádá o smazání svého Zápisu, jeho Zápis bude vymazán do uplynutí 30 kalendářních dnů ode dne odeslání žádosti o smazání / zrušení, pokud tomu nezabrání právní, technické, preventivní nebo jiná omezení.
 6. IČO patřící k Zápisu, které bylo smazáno z jakýchkoli důvodů, je možné znovu registrovat po uplynutí 6 měsíců od smazání Zápisu.
 7. Provozovatel je oprávněn přistoupit k blokaci Zápisu, v případě, pokud Uživatel poruší tyto Podmínky nebo v případě, pokud Uživatel nesplní podmínky registrace.

VI. Práva a povinnosti uživatele

 1. Uživatel bere na vědomí, že při využívání Služeb se nesmí chovat v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, obecně závaznými právními předpisy státu, ve kterém se nachází a / nebo s obecnou morálkou, zejména nesmí žádným způsobem:
  • propagovat násilí a otevřeně nebo skrytou formou podněcovat nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnosti nebo k etnické skupině;
  • propagovat válku nebo popisovat kruté nebo jinak nelidské jednání způsobem, který je jejich nevhodným zlehčování, omlouváním nebo schvalováním;
  • otevřeně nebo skrytou formou propagovat alkohol, alkoholismus, kouření, užívání omamných látek, jedů a prekurzorů nebo zlehčovat následky užívání uvedených látek;
  • používat vulgarismy, slovní spojení nebo jiné slovní nebo znakové výrazy, jejichž přímý či nepřímý význam je v rozporu s obecně akceptovatelnou společenskou morálkou a etikou;
  • ohrožovat fyzický, psychický nebo morální vývoj nezletilých, nebo narušovat jejich duševní zdraví a emocionální stav;
  • otevřeně nebo skrytou formou propagovat politickou stranu nebo její představitele;
  • otevřeně nebo skrytou formou dělat reklamu, a to jakékoli fyzické nebo právnické osobě, jakýmkoli výrobkům nebo službám;
  • propagovat léky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis a veterinární lékařský předpis, které obsahují omamné a psychotropní látky, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis, a které se hradí na základě zdravotního pojištění podle zvláštního předpisu a léků neregistrovaných v České republice, ve kterých je zmínka o účincích léků na léčení tuberkulózy, přenosných pohlavních chorob, závažných infekčních chorob, nádorových nemocí, chronické nespavosti, chorob poruch metabolismu a psychických chorob;
  • otevřeně nebo skrytou formou propagovat zbraně a střelivo, resp. jakýmkoli způsobem zbraně a střelivo popisovat;
  • propagovat a uskutečňovat jakoukoli další formu jednání, které je v rozporu s právním řádem České republiky;
  • uvádět nepravdivé, neověřené, zavádějící nebo klamavé zprávy o třetím subjektu, resp. zejména v případě, pokud takové informace o třetím subjektu mohou přinést jinému subjektu neoprávněný prospěch nebo výhodu;
  • rozšiřovat obsah stránek Provozovatele, zejména není oprávněn obsah stránek kopírovat, měnit, šířit nebo jakkoli jinak s ním nakládat za účelem jeho komerčního využití, s výjimkou nakládání s příspěvkem a vlastním obsahem Uživatele, pokud mezi Uživatelem a Provozovatelem neexistuje jiná dohoda;
  • obcházet výše uvedené zákazy.
 2. Uživatel přebírá odpovědnost za poskytnuté údaje a dobrovolně souhlasí s tím, že nebude používat Služby pro účely, které jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky.
 3. Uživatel nesmí na Serverech propagovat Služby jiných osob, které jsou v přímém nebo nepřímém konkurenčním vztahu k Provozovateli.
 4. Uživatel se zavazuje kontaktovat Provozovatele ihned po zjištění neautorizovaného použití svého Zápisu a svých dat.
 5. Údaje, které jsou vázány k Zápisu lze měnit pouze prostřednictvím Provozovatele, a to formou e-mailové nebo písemné zprávy.
 6. V případě, že byl zrušen Zápis z důvodu porušení právních předpisů nebo Podmínek Uživatelem, Uživatel bere na vědomí, že při nové registraci nemusí dojít k jejímu schválení ze strany Provozovatele.
 7. Uživatel odpovídá za škodu způsobenou Provozovateli zveřejněním nepravdivých nebo zavádějících informací o Provozovateli a za poškození dobrého jména. Současně se v takovém případě vystavuje riziku trestněprávního postihu.

VII. Práva a povinnosti provozovatele

 1. Provozovatel nemá vůči Uživatelům nebo třetím osobám v souvislosti se Službami poskytovanými na Serverech kromě povinností uvedených v příslušných právních předpisech nebo Podmínkách žádné jiné další povinnosti.
 2. Provozovatel neodpovídá za porušování práv duševního vlastnictví ani jiných práv Uživatelů. Provozovatel je oprávněn nezveřejnit obsah Uživatele, omezit nebo zamezit přístup ostatních Uživatelů k obsahu Uživatele, pokud je takový obsah vyhodnocen jako sporný nebo porušující Podmínky.
 3. Provozovatel neposkytuje Uživatelům záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybné činnosti a zabezpečení serveru. Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která by mohla být Uživateli způsobena v souvislosti s používáním Služeb.
 4. Provozovatel má právo kdykoliv zrušit Zápis, a to i bez uvedení důvodu. Provozovatel má právo kdykoliv přerušit poskytování Služeb na Serverech na dobu určitou, neurčitou nebo navždy. Provozovatel má právo kdykoliv odstavit Servery, a to i bez jakéhokoliv předchozího upozornění.
 5. Poskytovatel zašle Uživateli fakturu za nabídnuté služby poštovním přepravcem. V případě druhého a dalšího vyžádání zaslání faktury je Uživatel povinen uhradit manipulační poplatek dle platného ceníku v době provedení úkonu.
 6. V případě sankcí uložených Provozovateli za porušení povinností Uživatele uvedených v těchto Podmínkách, nebo obecně závazných právních předpisech České republiky, bere Uživatel na vědomí, že je povinen nahradit takto vzniklou škodu Provozovateli v plném rozsahu.

VIII. Zvláštní ustanovení týkající se poskytování služeb třetími osobami

 1. Uživatel bere na vědomí, že registraci prostřednictvím Zápisu zajišťovaného Provozovatelem mohou svým uživatelům poskytovat i Třetí osoby, kterým to Provozovatel umožní, resp. které mají s Provozovatelem uzavřenou zvláštní dohodu nebo jiný vztah a které poskytují na Serverech svým uživatelům neplacené nebo placené služby.
 2. V případě, že dochází k registraci Uživatele z důvodu jeho zájmu využívat službu Třetí osoby, tyto Podmínky se s výjimkou ustanovení o registraci vztahují a uplatní i na vztah mezi Uživatelem a Třetí osobou. Třetí osoba v takovém případě vystupuje v pozici provozovatele a poskytovatele služby a vůči Uživatelům jakož i obchodním partnerům si musí splnit všechny předpisy vyžadované povinnosti.
 3. Pokud Uživatel využívá služby Třetí osoby, vstupuje do vztahu s Třetí osobou i na základě akceptace příslušných Zvláštních podmínek Třetí osoby.

IX. Odpovědnost za škodu

 1. Provozovatel neodpovídá za způsob, jakým Uživatelé Služby využívají. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití Služeb Uživatelem či třetími osobami.
 2. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by vznikly Uživatelům nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně v důsledku nebo v souvislosti s využíváním Služeb.
 3. Provozovatel neodpovídá za škody, které by vznikly Uživatelům nebo třetím osobám v důsledku nemožnosti využívání Služeb nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
 4. Provozovatel neručí za nepřetržitou funkčnost Serveru, jeho bezchybnou činnost a zabezpečení. Zároveň má právo odstavit Server bez jakéhokoliv upozornění a uvedení důvodu.
 5. Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která by mohla být Uživateli způsobena v souvislosti s používáním Služeb na Serveru, jakož i způsobených nefunkčností, chybovostí nebo činností jiných Uživatelů či z jiných důvodů.

X. Reklamační řád a odpovědnost za vady

 1. Provozovatel odpovídá za to, že Zvýhodněný Zápis bude poskytován řádně a včas. V případě, vyskytnutí se vad Zvýhodněného Zápisu je Provozovatel povinen tyto vady neprodleně odstranit.
 2. V případě reklamace Zvýhodněného Zápisu je Uživatel oprávněn kontaktovat Provozovatele prostřednictvím e-mailové adresy ckz@ceskakomora.cz (nebo na jiný kontakt, pokud tak určují tyto Podmínky).
 3. Reklamace musí obsahovat konkrétní popis reklamované skutečnosti.
 4. Provozovatel je povinen každou reklamaci prověřit a v případě, že tato je opodstatněná, je povinen podniknout kroky směřující k její nápravě.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění. Na otázky neupravené těmito Podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku.
 2. Provozovatel má právo měnit, inovovat a jinak modifikovat Služby bez předchozího upozornění Uživatelů i bez jejich souhlasu, v případě, že taková změna není porušením práv Uživatele Zvýhodněného Zápisu.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek, pokud tyto změny budou vyžádané změnou Služeb, právních předpisů, technickými možnostmi Provozovatele nebo jinými okolnostmi, které vyplynou z potřeb Provozovatele. Uživatel je zároveň oprávněn se kdykoli seznámit s aktuálním zněním těchto Podmínek na kterémkoli Serveru Provozovatele. Uživatel pokračuje v používání Služeb, má se za to, že se změnami Podmínek souhlasí.
 4. Uživatel je při využívání Služeb povinen dodržovat právní normy státu, ve kterém se nachází, jakož i právní normy České republiky. V případě porušení právních norem nebo povinností uvedených v těchto Podmínkách, může Provozovatel v souladu se zákonem poskytnout všechny dostupné informace o uživatelích (včetně soukromých údajů Uživatele) oprávněným orgánům.
 5. Podmínky platí pro Servery provozované společností Česká komora živnostníků s.r.o